קבוצת כנרת עמוד הבית  |  מה חדש  |  יצירת קשר


אודותענפיםקהילהפנאי פלוסיזכורגלרייהתגובותהגדרת תפקיד -הנהלת קהילה


הגדרת תפקיד הנהלת קהילה לקלפי 05/02/2010

כללי: הנהלת הקהילה הנה ההנהלה התפעולית של הקהילה.
מקור הסמכות: ועד ההנהלה.
מטרתה: קידום איכות החיים ורמת החיים של הקהילה, ושימור ושיפור סביבה, תשתיות ומבנים.
תחומי האחריות:
1.      הכנת תכנית העבודה השנתית לתחומים שבאחריות ובסמכות הקהילה .
2.      ניהול כספי של הקהילה:
3.      הכנת תקציב הקהילה – מקורות ושימושים ותכנית תזרימית.
4.      טפול בגביית הכספים המגיעים לקהילה מכול המקורות הרלוונטיים – משכורות, מיסים, הכנסות מנכסים העברות מהעסקים וכו'.
5.      ביצוע בקרה על השימוש במקורות הכספיים וביצוע התקציב.
6.      פעילות להגדלת המקורות הכספיים של הקהילה.
7.      טיפול בנושאי פרט – רוחה, השמה, בריאות – באמצעות הגופים והמוסדות שיוקמו על ידה.
8.      פיקוח, בקרה, ואישור תוכניות של ועדות, גופים ומוסדות הכפופים אליה.
9.      ניהול וטיפול בנושאים ארגוניים, ותפעוליים של המערך החברתי והפיזי, כולל ענפי השירותים והועדות הציבוריות והמקצועיות השונות.
10. אחריות על הבטחת תנאים סוציאלים לחברים, לרבות פנסיה, קרן ערבות הדדית, קרנות לבעלי צרכים מיוחדים וכ"ו.
11. ייזום, הקמה, ופיקוח על של קרנות כספיות ייעודיות (קרן מילואים, קרן קטסטרופות, קרן סיעודית וכ"ו). 
12. טיפול במכלול הנושאים הקשורים לאוכלוסיות זמניות כולל תושבים ושכירים.
13. איוש תפקידים והחלפת נושאי תפקידים בתחום הקהילה.
14. טיפוח חוסן קהילתי
15. יוזמה לקיום תהליך מתמיד של בדיקת המערכות של הקהילה ועדכונן על פי הצורך ורצון הציבור.
16. ביצוע החלטות המוסדות הציבוריים והחוקיים השונים.
 
סמכויות:
1.      יזום וניהול תהליך מינוי והחלפת ממלאי תפקידים בקהילה.
2.      יזום וקיום תהליך בקרה על רמת ואיכות התפקוד של ממלאי התפקידים בקהילה.
3.      הגדרת איכות וכמות התפוקות המצופות מפעילויות שבאחריות והקהילה ובקרה על התוצאות.
4.      בקרה על ניהול התקציב של פעילויות שבתחום הקהילה.
5.      ניהול על כלל הפעילויות הקהילתיות .
6.      ייצוג הקהילה מול מוסדות חוץ רלוונטיים (בתאום עם יו"ר ועד ההנהלה)
 
נושאים המחייבים אישור ועד הנהלה האסיפה והקלפי:
1.      שינויים מהותיים הקשורים בערכי הקהילה ואורחות חייה.
2.      אישור התקציב הכולל של הקהילה.
3.      אישור תכנית העבודה השנתית של הקהילה.
 
דיווחים: על הנהלת הקהילה למסור דו"ח חצי שנתי לאסיפה על ביצוע התכנית השנתית ותוצאותיה.
               ודו"ח רבעוני לוועד ההנהלה.
 
הרכב ההנהלה: מנהל הקהילה, רכז/ת רווחה, יו"ר הנהלת חינוך, וארבעה נציגי ציבור (מנהל/ת מש"א – מוזמן קבוע).
משך הקדנציה הנהלת קהילה: שלוש שנים.