קבוצת כנרת עמוד הבית  |  מה חדש  |  יצירת קשר


אודותענפיםקהילהפנאי פלוסיזכורגלרייהתגובותביקורת החלטות ועד ההנהלה 2010


אוקטובר 2010

ביקורת החלטות ועד ההנהלה 2010
 
ישיבה מס' 01/10 מתאריך: 03/01/2010
תיאגוד אחזקות כנרת ואגודת חברי כנרת. הוחלט:
לאשר את הצעות התקנונים לתיאגוד "אחזקות כנרת" ואגודת "חברי כנרת". עובר לאסיפה
ולקלפי. – עוכב לאור הבעיות שהתגלו בנושא התיאגוד.  מתקיים כיום תהליך בנושא עפ"י החלטה של ועד ההנהלה + אחזקות כנרת + הנהלת הקהילה. ישיבה מס' 44/10 מתאריך: 18/08/10.
 
ישיבה מס' 02/10 מתאריך: 06/01/2010
דיון בהורדת מיסים הוחלט:
א.הורדת מס קהילה בשנת 2010 מ – 1,100 ₪ לחבר ל – 950 ₪ לחבר. (הורדה של 150 ₪).בוצע.
ב.מס איזון (בלבד) ל – 2 תקנים, יחושב עפ"י 2.7 תקנים. בוצע
ג. 10% הורדה במס איזון לכל החברים. בוצע
ד.עם קבלת דוחות כספיים במחצית השנה בעסקים ובקהילה, תיבדק מגמת המשך הורדת מס
   הקהילה. עובר לדיון באסיפה ולקלפי. באחריות מנהל הקהילה – לא בוצעהועד פונה להנהלת הקהילה
   לדון ולהביא הצעה לדיון בנושא בלוח זמנים קרוב.
 
ישיבה מס' 03/10 מתאריך: 10/01/2010
נוהל אישור ותיעוד החלטות קלפי
ועד ההנהלה החליט על נוהל אישור ותיעוד החלטות קלפי. הנוהל כולל:
א. כל החלטה המאושרת בקלפי תחתם ע"י יו"ר ועדת הקלפי.                           בוצע.
ב. על כל החלטה יופיע תאריך האישור בקלפי.
ג. ישמר עותק ההחלטה בפרוטוקול ועדת הקלפי.
"תרומות" ענפים הוחלט:
א."סחר חליפין" במוצרי הפעילויות אסור באופן מוחלט.
ב.כל פניה למנהל ל"תרום" ממוצרי הפעילות אותה הוא מנהל, לגופים חיצוניים תאושר במועצת
   המנהלים של אותה פעילות, לפני ביצוע, ותדווח לועד ההנהלה – באחריות היו"ר. מבוצע בפועל.
ג.כל פנייה למנהל ל"תרום" תרומה פנימית בתוך הקהילה תועבר ע"י המנהל לקבלת אישור בועד
   ההנהלה. מבוצע בפועל.
תוכנית עבודה להתקדמות בנושא השיוך. הוחלט:
א.ועד ההנהלה ממשיך בהובלת הנושא.       בוצע.
ב.יזומנו לועד ההנהלה שלושה פרוייקטורים שיציגו הצעה להתקשרות בנושא:
    שיוך דירות, שיוך נכסים והסדרי קליטה ובנייה במימון פרטי.
ג.      הפרוייקטורים התבקשו להתייחס לנקודות הבאות:                                                 בוצע
     תוכנית עבודה,    לוחות זמנים, עלויות, הצלחות קודמות                                    נבחר צפריר בן אור
ועד ההנהלה יבחר מתוכם מלווה מקצועי / פרוייקטור להתקדמות בנושאי השיוך.
אבטחת הנה"ח – הצעת מחיר לעריכת סקר. הוחלט:
א. יוסי צור יביא עוד הצעת מחיר של איש מקצוע חיצוני נוסף.
ב.   יוסי צור יביא שתי הצעות אבטחה משלו: האחת – במבנה הקיים, השנייה – במעבר למבנה אחר.
ג.    יוקם צוות לנושא ביטחון ובטיחות שיכלול:
יוסי צור , מנהל קהילה, מנהל עסקים ונציג ציבור לליווי קבוע של הנושא.      בוצע
 
ישיבה מס' 04/10 מתאריך: 17/01/2010
תקציב הקהילה לשנת 2010. הוחלט: לאשר את תקציב הקהילה לשנת 2010
דיון בתוכנית השקעות קהילה יתקיים בישיבת הועד הקרובה ביום א' 24/01/2010.
לקראת האסיפה המתוכננת לתאריך: 01/02/2010 בנושא תקציב 2010 יישלח החומר במלואו
לעיון החברים.        בוצע.
ישיבה מס' 05/10 מתאריך: 24/01/2010
תרומה לציון 100 שנות קיבוץ בסה"כ 10,000 ₪ לתנועה הקיבוצית. הוחלט:
ועד ההנהלה רואה חשיבות רבה בקיום אירועים לציון 100 שנות הקיבוץ על מנת להדגיש את תרומת
הקיבוצים למפעל הציוני והחלוצי בארץ. הועד החליט לאשר את התרומה בסה"כ 10,000 ₪.   בוצע.
הורדת מיסים בשנת 2010. הוחלט: על סעיף הורדת המיסים תתקיים הצבעה בקלפי כמקשה אחת. בוצע
היקף משרת מנהל קהילה. הוחלט: ועד ההנהלה החליט להיצמד להחלטת קלפי מ – 2008 בה נקבע שהיקף המשרה למנהל קהילה הינו מלא. לקראת סיום שנת 2010 יתקיים דיון נוסף בנושא.    בוצע.                      
ישיבה מס' 07/10 מתאריך: 31/01/2010
תוכנית השקעות קהילה 2010. הוחלט: תוכנית השקעות הקהילה לשנת 2010 בסה"כ: 705,000 ₪ אושרה. עובר לאסיפה ולקלפי.    בוצע.
מועמד/ת לניהול מש"א. הוחלט: ועד ההנהלה תומך בהמלצת הנהלת מש"א על מועמדות אידה סולודר לתפקיד. לידיעה: לאחר החלטת מש"א, עמירם אידלמן פנה להתמודד כמועמד מטעם עצמו לתפקיד.
עובר לדיון באסיפה וקלפי. בוצע.
אי העברת שכר לקיבוץ. הוחלט:
            א. נטע מור – מנהל קהילה עם יחידת מש"א – הלל אפרת וריקי צור יגבשו הצעה לתגובה במקרה
אי העברת שכר חבר/ה לכנרת.
ב. ההצעה תידון בועד ההנהלה ותועבר לדיון והחלטות באסיפה ובקלפי.    בוצע.
קבלה לחברות: רן שץ, רותם גנור.
 
ישיבה מס' 08/10 מתאריך: 07/02/2010
תפקוד מנהל "חצר כנרת" – רן פורת. הוחלט:
א. להשעות את רן מתפקידו לחודש.
ב. לקיים בתקופה זו בדיקה מקיפה של הנושא.                                           בוצע.
ג.   המחליף הזמני הינו אבנר גזית – יו"ר מועצת מנהלים "חצר כנרת".
ד. בסיום הבדיקה ידווחו הממצאים לחברים באסיפה סגורה. לא בוצע עפ"י החלטת הועד.
 
ישיבה מס' 09/10 מתאריך: 14/02/2010
דיווח והערכת מצב "חצר כנרת"
נושא לביקורת פנים 2010. הוחלט: ועד ההנהלה ימליץ לועדת ביקורת לערוך בדיקה בנושאים אלו:
א. המלצה לנוהל טיפול בחריגות ניהוליות הנוגעות להפרת החלטות ופגיעה בכנרת.                          
ב. בדיקת החריגה הכספית במערכת החינוך.                                                                                
ג. בדיקת "גזרה" ממודל השינוי בתחום: מערך השירותים והמחירים הנגבים.                    הועבר לועדת
ד. בדיקת תיפקוד מנהלים.                                                                                           ביקורת
התפטרות עמוס זקס מתפקידו כנאמן בקרן "ההקדש".הוחלט:
א. ועד ההנהלה מקבל את התפטרותו של עמוס זקס מתפקידו כנאמן בקרן "ההקדש".
ב. יבחרו שני נאמנים לקרן "ההקדש" להשלים מקום עמוס זקס ואיתן מבטח שהתפטרו.
 
ישיבה מס' 10/10 מתאריך: 18/02/2010
תשלום מיסים לתנועה. בהשתתפות: זאב שור, אורי שמיר, מוטי קומרוב.
הוחלט: לשלם את מיסי התנועה בסה"כ: 175,950 ₪ לשנה.         לא בוצע
 
ישיבה מס' 11/10 מתאריך: 23/02/2010
חריגות בתקציב אישי.הוחלט:
הצוות לנושא חריגות יתכנס ויעבור על רשימת החייבים. הצוות ידווח לועד ההנהלה במטרה לקבל החלטות נוספות ברוח הנקודות שהועלו בדיון. הועבר לטיפול צוות באחריות מנהל הקהילה.
 
פניית זיוה ואליהו ליש   הוחלט: ועד ההנהלה יקיים את הסכם הפשרה כלשונו.
ביטוח סיעודיהוחלט:
א. הוסכם על שמירת עקרון הערבות ההדדית.
ב. יוכן תקנון מסודר לנושא סיעוד.
ג.   יוסדר מקור לסיוע בסיעוד שיופעל בקרן מיוחדת שתחליף את ביטוח הסיעוד הקיים.            בוצע
ד. הנהלת קהילה והנהלת רווחה יגבשו את ההצעה המפורטת שתוגש לדיון בועד ההנהלה
והאסיפה ולאחר מכן תצורף למודל כנרת.
 
ישיבה מס' 16/10 מתאריך: 14/03/2010
הגנה על נציגי ציבור חברי כנרת נבחרים (הצעת עמוס זקס).הוחלט:
א.   ועד ההנהלה מאשר את הצעת עמוס ותומך בצורך להגן על נציגי ציבור חברי כנרת.           לא בוצע
ב.   על מנת לבנות את הנוהל בנושא, תתבצע פנייה לתנועה ובמוסדות שלהם ניסיון בתחום.
פנייה לבניית חצי קומה (קומה שנייה) בשכונת "תאנים ג'".הוחלט:
א.   נטע מור – מנהל קהילה, יבדוק את תקנון השיפוץ במימון פרטי המבטיח שאחריות בנושא הינה
    על החבר המשפץ בלבד.
ב.   במידה ולחברים יש השגות על מהלך זה יפנו עד סוף השבוע לועד ההנהלה.                              בוצע
ג.    מתן אישור להחלטה ולמהלך יתקבל לאחר שבוע מפירסומה וביצוע סעיפים א' ו – ב'.
 
ישיבה מס' 18/10 מתאריך: 25/03/2010
בחירת מלווה מקצועי לתהליכי השיוך בכנרת. הוחלט:
ועד ההנהלה בחר להתקשר עם עו"ד צפריר בן אור לליווי תהליכי השיוך בכנרת.
צפריר יכין תוכנית עבודה שתוצג בועד ההנהלה ובהתאם להחלטות שהתקבלו יכנסו לעבודה בכל
הנושאים.        בוצע
 
ישיבה מס' 19/10 מתאריך: 31/03/2010
אי העברת שכר לקיבוץ – הצעת הצוות.הוחלט:
א. לאשר את ההצעה
ב. תתקבל חוות דעת משפטית על סעיפי ההצעה.               בוצע
ג. הנושא יועבר לדיון באסיפה והחלטת קלפי.
 
 
 
 
 
 
כניסת מנהל מש"א לתפקיד. בהשתתפות: עמירם אידלמן.
     התקיים דיון. הוחלט:
א.      עמירם יכנס באופן פעיל לתפקיד לאחר הפסח יום ג' ה: 06/04/2010. - בוצע
ב.      נושא מאפייני הליווי המקצועי למנהל מש"א יידון בהנהלת מש"א.
ג.       עמירם יציג לועד ההנהלה תוכנית עבודה למש"א בסוף חודש מאי 2010. – לא בוצע
ד. ועד ההנהלה יקיים דיון בשני נושאים:
* תוספת לתקנון יזמויות המתייחסת לאפשרות קיום יזמות עצמאית לנושאי משרה או תפקידים בכנרת
    בהתחשבות בהיקף המשרה.                                   לא בוצע
* קיום חפיפה מסודרת בין ממלאי תפקידים.
 
אי העברת שכר לקיבוץ – הצעת הצוות.
התקיים דיון. הוחלט:
     א. לאשר את ההצעה                                              בוצע
     ב. תתקבל חוות דעת משפטית על סעיפי ההצעה           
     ג. הנושא יועבר לדיון באסיפה והחלטת קלפי.
 
מסלול לפיתוח עתודה ניהולית לעסקי כנרת ומוסדותיה התקיים דיון שיסוכם בישיבת הועד הבאה
                                                                                                                      לא בוצע.
 
ישיבה מס' 20/10 מתאריך: 06/04/2010
פנייה לשנת חופש – הילה אברהמזון- בנכוחותה.הוחלט:
ועד ההנהלה מאשר להילה אברהמזון שנת חופש מתאריך: 30/06/2010.   בוצע
קליטה למועמדות: טליה קפלן, אורית כשר, אילן ורחלי ברהמיטליה – בוצע, 
נושאי רווחה: ביטוח סיעודי, תשלום חבר בדיור מוגן, הסעות ברכב בריאות ע"י אמנון.
הוחלט:
דיירים שייכנסו לדיור מוגן ישלמו: 4,500 ₪ לחודש. לא כולל ארנונה, חשמל, מים קרים וחמים,
קו טלפון, אגרת רשות השידור, אינטרנט ותשתיות.
דיירים שנכנסו בעבר לדיור מוגן ישלמו: 3,000 ₪ עד סוף שנת 2010, ומשנת 2011 יעודכן התשלום
שלהם ל – 4,500 ₪ לחודש. לא כולל ארנונה, חשמל, מים קרים וחמים, קו טלפון, אגרת רשות השידור, אינטרנט ותשתיות.               בוצע
      
ישיבה מס' 21/10 מתאריך: 11/04/2010
עבודת ועד ההנהלה – בהנחיית נטע מר חיים. סוכם על המשך עבודה בנושא עם נטע מר חיים
ועד ההנהלה קיים דיון בהשתתפות נטע מר חיים יועצת אירגונית בנושא עבודת הועד וחשיבה עתידית. סוכם על המשך עבודה בנושא עם נטע מר חיים.        בוצע
 
ישיבה מס' 23/10 מתאריך: 02/05/2010
שינויים מבניים אסטרטגייםתוכנית עבודה. הוחלט:
1. הקווים המנחים לבניית תוכנית עבודה מפורטת אושרו.
2. תוכנית עבודה מפורטת להתקדמות בכל התהליכים הנ"ל תוגש לאישור ועד ההנהלה בעוד       בוצע
    שלושה חודשים ובהמשך לאישור הציבור והקלפי.
 
ישיבה מס' 24/10 מתאריך: 09/05/2010
הצעה לרכישת אחזקות קיבוץ כנרת בביטוח חקלאי.הוחלט:
א.      ועד ההנהלה מצטרף לתמיכה בהחלטת אחזקות כנרת בדבר מימוש יחידת ההשתתפות של קיבוץ
     כנרת בביטוח חקלאי. - בוצע
ב. ועד ההנהלה מאשר להקים מכספי מהלך המימוש של יחידות בביטוח חקלאי, קרן מילואים להשלמת פנסייה שתכלול גם חברים המקבלים פנסייה מקרן ה"הקדש" וותיקי כנרת. - בוצע
ג.     ייבחר צוות לניהול הקרן.         בטיפול
 
התנגדות לתוכנית מתאר קיבוץ כנרת.הוחלט:
       א. להוסיף בהוראת התוכנית את הנוסח הבא:
        היזם יתחייב לצמצם את רמת הנזקים הסביבתיים שייגרמו לחברי /תושבי כנרת, ממגרשי
        החנייה, כך שיעמדו בתקנים הקיימים והעדכניים.
         אמצעי המיגון אפשרי שיהיו: קירות אקוסטיים, שדרת עצים וכו', או כל שינחה מומחה ממשרד
        הגנת הסביבה – במידה ותעלה דרישה.       
     ב. הנוסח יוכנס לתוכנית בדגש כי ההחלטה הינה כללית ולא אישית.                                         בוצע
     ג. עמוס זקס מתחייב להסיר התנגדותו.
 
ישיבה מס' 25/10 מתאריך 16/05/2010
ביטוח סיעודי הוחלט:
לקיים דיון באסיפה ולקבל החלטה על פיה ימשיכו לנהל את הנושא בכנרת. רצ"ב דף הסבר שהוכן ע"י
נטע מור ומיכל סביון, על הנושא במטרה לקבל מהציבור כיוון לתמיכה באופציה המועדפת. - בוצע
 
תשלום חבר בדיור מוגן – ערעור על החלטת הועדהוחלט:
א.      יוקם צוות הכולל: נטע מור, מיכל סביון, הדסה לייבו ושני נציגי ציבור: יעל מור ועמוס זקס,
     לבחון את הנושא.
ב.      ועד ההנהלה החליט לשמור על העקרון שמגורים בדיור המוגן יחוייבו בתשלום הריאלי.         בוצע
ג.       יתקיים דיון בערעור לאחר שהצוות יכין את הצעתו.
 
רישום תקציב הגמלאים בתלוש שכרהוחלט:
א.      רישום התקציב המובטח בתלוש כולל את המרכיבים עליהם הוחלט בקלפי.
ב.      מרכיבי התקציב המובטח יופיעו בדף בנפרד שיצורף לתלוש התקציב של הגמלאים אחת לרבעון.
לכל גמלאי יעודכנו הפרטים האישיים המרכיבים את תקציבם.                                           בוצע
 
חופשה שנתית.הוחלט:
ועד ההנהלה מאשר את הצעת מש"א. ההצעה מצורפת לדף.   בוצע.
 
ישיבה מס' 26/10 מתאריך: 23/05/2010
קירות תמך (מסלעות) בשכונת "תאנים ד'".הוחלט:
     א. אושרה ההצעה שהוצגה לבניית המסלעות                    בוצע
    ב.המימון ייעשה ע"ח רווחי ההון שהוקצו לפרוייקט.
 
הגשת תביעה ע"י מאיה גנץ נגד אתי קולט.הוחלט: ועד ההנהלה מינה צוות לליווי הנושא הכולל את: חיים סולודר – מרכז, עמוס זקס, עציון בן נבט ומיכל כנרתי. בביצוע
 
בחירת דירקטורים למועצת מנהלים בכנרת. הוחלט:
יידחה מהלך בחירת נציגי ציבור לדירקטוריונים עד קיום דיון בתפקיד הדירקטור – חובות וסמכויות בביצוע
(בהכנה ע"י מש"א)
 
ישיבה מס' 27/10 מתאריך: 31/05/2010
תקנון פנסייה. בהשתתפות: חברת אקו, צוות פנסייה. הוחלט:
א. בתקנון יוכנסו התיקונים והערות שהועלו בדיון בועד ההנהלה, ויתקיים דיון נוסף בועד ההנהלה על
    ההצעה המתוקנת.
ב. לאחר אישור ההצעה בועד ההנהלה יתקיים דיון באסיפה וקלפי.
ג.   לדיון שיתקיים בועד ההנהלה יוכן פילוח הפער האקטוארי לכלל חברי כנרת לתאריך: 31/12/2007
    הפילוח יתבסס על החלטות כנרת עד ליום 31/12/2007 שהן:
    פנסיית מטרה בסה"כ 1,500 ₪ מהוון ל – 31/12/2007, לגיל 70.
ד.   יוכן לדיון דו"ח נוסף המציג את הפילוח אקטוארי בכל הקרנות עפ"י ההחלטות מודל כנרת 2007 :
     פנסיית מינימום עפ"י רשם האגודות בסה"כ: 2,760 ₪ לשנת 2010 .
 גיל פרישה: נשים – 64,     גברים – 67.
 ה. דיון בנושא סגירת הפער האקטוארי יתקיים לאחר קבלת הנתונים ובהסתמך עליהם.
בוצע.   התקיימו מספר דיונים על התיקונים ובדרך לסיכום – אסיפה וקלפי.
 
ערעור יעל מור בנושא סדר קבלת החלטות וביצוע בשטח בעניין מסלעות ב"תאנים ד'". והוסכם שיש להקפיד בעתיד על סדר ביצוע הדברים: ראשית החלטות בועד ואז תחילת ביצוע.
    
ישיבה מס' 28/10 מתאריך: 02/06/2010
דיון על הפנייה לכינוס אסיפה וחתימות. בהשתתפות: נטע מור, בנץ אופיר. הוחלט:
# נטע מור יממש את הסמכות הנתונה בידיו ויקיים בדיקה מקפת בנושא הפנסייה, כפי שהוחלט עליו
     במסגרת תפקידו.
# הועד פונה לנטע לפעול בקרב החותמים למשוך את חתימם.
ועד ההנהלה קיים דיון עם בנץ אופיר – יו"ר ועדת ביקורתהוחלט:
# הועד פונה לבנץ לממש את הסמכות שניתנה בידו על מנת לפעול לבדיקה וחקירה בנושאים
    שהועלו במכתב הבקשה.
# במקביל יפעל בנץ להורדת המכתב מסדר היום.
 
 
 
 
 
 
ישיבה מס' 29/10 מתאריך: 06/06/2010
בקרה רבעונית – פעילויות הקהילה.הוחלט:
נטע יחל בהכנות לדו"ח חצי שנתי.
בתום חצי שנה תגיש הנהלה הקהילה תוכנית עבודה לשנת 2010 בועד ההנהלה. לא בוצע
לקח זמן עד שהנהלת הקהילה נכנסה לתפקיד. התוכנית תיבנה בהתאם ליעדים שיוחלטו בועד לקראת 2011.
 
ישיבה מס' 30/10 מתאריך: 13/06/2010
בקרה רבעונית – עסקים     בוצע.
תוכנית העמותה להנצחת בני וחברי כנרת לשיפוץ "הגבעה" לקראת חגיגות ה – 100.הוחלט:
א.   ועד ההנהלה מברך על היוזמה של העמותה להנצחת בני וחברי כנרת.
ב.   התוכנית והמפה המצורפת אליה יפורסמו לציבור על גבי לוח המודעות.
ג.    חברים יוכלו להתייחס לתוכנית באמצעות פנייה לעמותה להנצחת בני וחברי כנרת.
ד.   התוכנית תוצג ותאושר כחלק מתוכנית העבודה של העמותה לשנת 2010 באסיפת העמותה   בוצע
    להנצחת בני וחברי כנרת.
 
ישיבה מס' 31/10 מתאריך: 16/06/2010
מעבר לחימום מים בדודי חשמל.הוחלט: עובר לדיון באסיפה והצבעה בקלפי. עבר לאסיפה והוחזר לטיפול מנהל קהילה.
 
נוהל אי העברת שכר לקיבוץ.הוחלט: חוזר לדיון באסיפה והצבעה בקלפי. בוצע בקלפי 2.7.10
 
ישיבה מס' 32/10 מתאריך: 20/06/2010
הסברה ודוברותהוחלט:
א.   ועד ההנהלה מכיר ותומך בחשיבות פירסום ההחלטות ומירב המידע מכל מגזרי כנרת לציבור
    (עסקים, קהילה, ועד ההנהלה).
ב.   ועד ההנהלה מציע שיתקיים דיון בנושא שיפור דרכי הפירסום והעברת המידע בכל אחד מהגופים
    הבאים: הנהלת קהילה, אחזקות כנרת וועד ההנהלה, שבעקבותיהם יסוכם על כתובת משותפת
    לנושא העברת מידע שוטף לציבור. אינני יודעת על הביצוע
ג.    הועד החליט לפרסם את סעיפי סדר היום של ישיבותיו בכל "דף שבוע" לקראת השבוע הבא. בוצע
 
ישיבה מס' 33/10 מתאריך: 21/06/2010
תוכנית עבודה לשינויים מבניים ואסטרטגיים. בהשתתפות עו"ד צפריר בן אור.הוחלט:
א.   הוסכם על הוספת שני חברים גמלאים לצוות התפעולי.
ב.   התוכנית תועבר לדיון באסיפה ואישור הקלפי.                       בוצע
התוכנית במלואה תפורסם לציבור לקראת הדיון באסיפה.
 
ישיבה מס' 34/10 מתאריך: 30/06/2010
פניית דורון וקים אלפסי ליציאה לעצמאות כלכלית.הוחלט:
         ועד ההנהלה מאשר יציאה לעצמאות כלכלית לשנתיים למשפחה החל מתאריך: 30/08/2010.    בוצע
         ועד ההנהלה היה רוצה לראות את המשפחה שבה לכנרת, ומקווה שבתום התקופה כך יהייה.
 
 
 ישיבה מס' 35/10 מתאריך: 04/07/2010
פניית זיוה ואליהו ליש להעברת הטיפול בנושא הפנסייה של אליהו להנהלת הקהילה.הוחלט:
א.   ועד ההנהלה אינו מאשר העברת הטיפול בעניין פנסיית אליהו ליש להנהלת הקהילה, עקב
    העובדה שהנהלת הקהילה הינה גוף הכפוף לועד ההנהלה
ב.   ועד ההנהלה תומך למצות את הליך הבוררות כפי שפסק בית המשפט.                             בוצע
 
תוכנית העבודה ליישום השינוי המבני.הוחלט:
            א. יתקיים מפגש הסברה לציבור בהשתתפות עו"ד צפריר בן אור.
ב.   אחר מפגש ההסברה יובא לאישור המבוא והמבנה הארגוני לתהליך באסיפה ובקלפי. בוצע בקלפי בתאריך: 23/07/10
 
ישיבה מס' 36/10 מתאריך: 11/07/2010
הגדלת נציגי ציבור בהנהלת הקהילה.הוחלט:
            א. עובר לדיון באסיפה והצבעה בקלפי.
ב.   יוצגו באסיפה המועמדים לנציגי ציבור בהנהלת קהילה. המועמדים הם: עדי הירשפלד, הילה
    כנרתי, מאיה רם, תמי סטולר, עליזה לנואל. יבחרו 4 מועמדים בלבד.
ג.    במידה וסעיף הגדלת מספר נציגי הציבור יאושר בקלפי תתקיים הצבעת קלפי נוספת על
    המועמדים שהוצגו באסיפה.    בוצע בקלפי מתאריך: 30/07/10
 
עדכון נוהל חריגות בתקציבי החברים דווח על החלטה שהתקבלה בהנהלת קהילה, על העברת הטיפול בחריגות בתקציבי החברים לצוות שיכלול את: נטע מור – מרכז, מיכל כנרתי – נציגת ו. ההנהלה, רבקה קפלן – אחראית על התקציבים.    בוצע
 
המשך דיון בהחלטת ועד ההנהלה (מ.מ.) "חצר כנרת". הוחלט: לקיים אסיפה בנושא   בוצע
 
קליטת מועמדים. הוחלט: תהליכי הקליטה ימשכו כנהוג.   בוצע
 
ישיבה מס' 37/10 מתאריך: 14/07/2010
דרכי התמודדות בעת הזו בקיבוץ כנרת, בהנחיית נטע מר חיים.
בהשתתפות: ממלאי תפקידים, הנהלת קהילה, יו"ר ועדת ביקורת. פרסום מפורט של עיקרי הפגישה מצורף לידיעת הציבור בדף זה.   בוצע
 
ישיבה מס' 38/10 מתאריך: 18/07/2010
פסק הדין במשפט הדיבה זיוה ליש נגד יעל דרומי.הוחלט:
א.      יוגש עירעור על פסק הדין לבית המשפט המחוזי.
ב.      פסק הדין ילמד ויופקו לקחים.                                    בוצע
 
ישיבה מס' 39/10 מתאריך: 21/07/2010
נימוקי מועצת מנהלים חצר כנרת להחזרת מנכ"ל חצר כנרת – רן פורת. בהשתתפות: מ. המנהלים.
ועד ההנהלה לומד ובוחן את הנושא על מנת ליצור הידברות.
 
ישיבה מס' 40/10 מתאריך: 25/07/2010
הכרות עם מבקר הפנים – גיורא שנר.
 
ישיבה מס' 41/10 מתאריך: 01/08/2010
תקנון פנסיה. בהשתתפות: צוות פנסייה ואבירם אופיר.הוחלט:
א.      יוכנסו התיקונים והערות שהועלו בדיון בועד ההנהלה, ויתקיים דיון נוסף בתקנון לקראת אסיפה וקלפי.   עדיין מתקיימים דיונים
 
 
ישיבה מס' 42/10 מתאריך: 08/08/2010
רשימת המועמדים למועמדות: טליה קפלן, רענן מיכאלוביץ, נגה מיכאלוביץ, עדי גולן.
עובר לאסיפה וקלפי    בוצע בקלפי מתאריך: 27/08/10
 
רשימת המועמדים לחברות: אניבל קפלן, הדר הרחול, פלד בקראי, קרן ספיר, איתי ספיר, רן שץ.
עובר לאסיפה וקלפי. בוצע בקלפי מתאריך: 27/08/10
 
ביטוח סיעודי קבוצתי – תקנון פנימי לחברי קיבוץ כנרת. בהשתתפות: מיכל סביון בדיון שנערך הועלו צרכים נוספים לבחינה במסלול המוצע. הדיון ימשך בישיבה נוספת.
 
תקנון בחירת ממלאי תפקידים ונציגי ציבור לועדות. בהשתתפות: ועדת קלפי.הוחלט:
א.      להטיל על הנהלת מש"א וצוות הקלפי לבחון את התקנון בסוגיות שהועלו ולהביא הצעה לדיון במטרה להסדיר את הנדרש.     לא בוצע
ב.      עקב אי הבהירות בהצבעה האחרונה שנבעה מהנחיות צוות הקלפי הוחלט:
1.      ההצבעה הינה בתוקף.
2.      החישוב הינו על פי ההחלטות: עברו מי שקיבל לפחות 50% מסה"כ מצביעי הבעד ונגד, שבהצבעה זו מספרם היה 203.
3.      עד קיום הדיון בנושא בחינת התקנון מחדש, לא יתקיימו בחירות של מספר מועמדים. בוצע
 
פתיחת חשבון בנק בבנק דיסקונט.הוחלט:
א.      לפתוח חשבון של קיבוץ כנרת בבנק דיסקונט סניף עסקים בחיפה.
ב.      לקחת הלוואה בסך: 4 מיליון ₪ לתקופה של 6-5 שנים.                      בוצע
ג.       יבוצע ע"י מורשי החתימה של קיבוץ כנרת.
 
ישיבה מס' 43/10 מתאריך: 15/08/2010
ביטוח סיעודי קבוצתי – תקנון פנימי לחברי כנרת.בהשתתפות: מיכל סביון.הוחלט:
א.      לאשר את ההצעה לביטוח סיעודי לקבוצת החברים שלא בוטחו בעבר ע"י כנרת.
ב.      עובר לדיון באסיפה והצבעה בקלפי.     בוצע עבר בקלפי מתאריך: 14/09/10
 
הכרות עם נגה ורענן מיכאלוביץ.
 
עדכון לנוהל תשלום דמי אבטלה לחברים שפוטרו מעבודתם. התקיים דיון בנושא. בעקבות הגשת ערעור הנושא יידון שוב בועד ההנהלה      בוצע
 
ישיבה מס' 44/10 מתאריך 18/08/2010
תיאגוד ענפי כנרת. בהשתתפות: הנהלת קהילה, אחזקות כנרת.הוחלט:
1. נבחר צוות להשלים את תהליך התיאגוד בכנרת בהתייחס לבעיות שהועלו בדיון.
     הצוות: אלי בן עמי – מרכז, איתן פרידלר, גור מלמד, דבורה ארקינד, דב ימיני.
2. הצוות יכין במהלך החודש הקרוב את הנושאים הבאים:
     תוכנית עבודה, התקשרות עם עו"ד מלווה, הגדרת לוחות זמנים, התקשרות עם כתובת ללימוד
     והסברת
    הנושא לציבור. הצוות יציג את הנושאים הנ"ל בפני שלושת הגופים שהשתתפו בישיבה.
    הצוות עוסק בנושא ומתקדם על פי המתווה הנ"ל.
 
ישיבה מס' 45/10 מתאריך: 22/08/2010
מחירי דלקים בהשתתפות: דב ימיני וניב חרמוני הוחלט:
א.      לאשר את התמחיר שהוצג                       בוצע
ב.      לפרסם מחירים ב"דף השבוע".
 
 
 
 
ישיבה מס' 46/10 מתאריך: 29/08/2010
בקרה חצי שנתית – עסקים. מוזמנים: אחזקות כנרת, עמירם אידלמן, ניב חרמוני. הוצגה ע"י ניב חרמוני סקירה כללית על ביצוע העסקים בחצי שנה של 2010.
בקרה חצי שנתית – קהילה. הוחלט:
תוצאות הקהילה יידונו בהנהלת הקהילה והצעות המתייחסות לתוצאות ולרווח בקהילה יוצגו בהמשך
ע"י מנהל הקהילה.   יבוצע ע"י מנהל הקהילה.
 
 
ישיבה מס' 47/10 מתאריך: 05/09/2010
פניית גד ארקינד לשנה נוספת בעצמאות כלכליתהוחלט:
א.   ועד ההנהלה מאשר לגד שנה נוספת אחת בלבד בעצמאות כלכלית.           בוצע
ב.   אישור זה מותנה בחתימה על הסכם חופשה מיוחדת עליו הוחלט בכנרת.
 
תקנון פנסיה. בהשתתפות: צוות פנסיה.הוחלט:
א.   יוכנסו התיקונים והערות שהועלו בדיון בועד ההנהלה, ויתקיים דיון נוסף בתקנון לקראת אסיפה וקלפי.
    בוצע